Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102413 QUÍMICA T 9
102411 FÍSICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102437 SILVICULTURA B 6
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102442 PROJECTES B 6
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12