Treball Final de Grau

Marc general, enfocament i tipologia

El contingut del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents:

Normativa

Aprovada per la Comissió d'Estudis de l’ETSEA el 5 de juliol de 2021 i pel Consell de Govern de la UdL el dia 22 de juliol de 2021.