Start od the content

Syllabus and course guides

El títol de Grau en Enginyeria Forestal s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries formació bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 138
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 6
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2019-20

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Pla d'estudis curs 2019-20

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102411 Física FB 9 9  
102412 Matemàtiques I FB 6 6  
102413 Química FB 9 9  
102414 Biologia i genètica Forestal FB 6 6  
102422 Matemàtiques II FB 6   6
102415 Botànica forestal B 9   9
102416 Ciències de la Terra FB 6   6
102417 Ecologia, Ecofisiologia vegetal i Zoologia forestal B 9   9
CRÈDITS ECTSTOTALS   60 30 30
             
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102410 Expressió gràfica i cartografia FB 6 6  
102420 Enginyeria hidràulica forestal B 6 6  
102421 Hidrologia forestal B 6 6  
102423 Pràctiques integrades I B 6 6  
102424 Topografia, SIG i Teledetecció B 6 6  
102425 Economia de l'empresa FB 6   6
102426 Estadística i Informàtica FB 6   6
102427 Obres forestals B 6   6
102428 Pràctiques integrades II B 6   6
102429 Repoblació forestal B 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS   60 30 30
             
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102430 Dasometria, Inventariació i mostreig forestal B 6 6  
102431 Enginyeria del medi forestal B 6 6  
102432 Gestió de la fauna B 6 6  
102433 Ordenació forestal i pascicultura B 9 9  
102434 Forest i Indústria B 9   9
102435 Incendis i Sanitat forestal B 9   9
102436 Pràctiques Integrades III B 6   6
102437 Silvicultura B 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS   57 27 30
             
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102440 Planificació territorial i ambiental B 9 9  
102441 Política i Legislació forestal B 6 6  
102442 Projectes B 6 6  
102443 Pràctiques externes B 6   6
102444 Treball de Fi de Grau B 12   12
  Optatives O 18 12 6
CRÈDITS ECTSTOTALS   57 33 24
             
  Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits) O 6    
  A cursar en 4t curs        
         
CRÈDITS ECTSTOTALS   240 120 120

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Menció: Gestió de sistemes naturals Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS / Sem
102470 Conservació i Biodiversitat 6 (2s)
102471 Fusta en la construcció 6 (1s)
102472 Meteorologia aplicada al medi ambient (Anglés) 6 (2s)
102473 Mètodes estadístics i Modelització forestal 6 (1s)
102474 Propagació i Vivers forestals 6 (2s)
102475 Salut dels boscos 6 (1s)
102476 Silvicultura funcional 6 (1s)
     
Menció: Medi ambient i paisatge Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS / Sem
102480 Avaluació i Restauració d'espais degradats 6 (2s)
102481 Ecologia del paisatge i Gestió de l'ús públic 6 (2s)
102482 Enginyeria ambiental 6 (1s)
102483 Gestió ambiental 6 (2s)
102484 Jardineria 6 (1s)
102485 Qualitat de sòls i aigües 6 (2s)
102486 Bio-refineries forestals 6 (1s)
     
1s = Primer semestre; 2s = Segon semestre
 
Al llarg del primer i segon semestre de 4t curs es realitzaran les assignatures optatives de la titulació, fins al total requerit de 24 crèdits ECTS.
Si es cursen els 24 crèdits ECTS d'una mateixa menció, en l'expedient constarà la corresponent menció.