Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Enginyeria Forestal s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries transversal (MT) 6
Matèries obligatòries (B) 198
Matèries optatives (O) 18
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2018-19

 

Pla d'estudis curs 2018-19

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102411 Física 9 9  
102412 Matemàtiques I 6 6  
102413 Química 9 9  
102414 Biologia i genètica Forestal 6 6  
102422 Matemàtiques II 6   6
102415 Botànica forestal 9   9
102416 Ciències de la Terra 6   6
102417 Ecologia, Ecofisiologia vegetal i Zoologia forestal 9   9
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102410 Expressió gràfica i cartografia 6 6  
102420 Enginyeria hidràulica forestal 6 6  
102421 Hidrologia forestal 6 6  
102423 Pràctiques integrades I 6 6  
102424 Topografia, SIG i Teledetecció 6 6  
102425 Economia de l'empresa 6   6
102426 Estadística i Informàtica 6   6
102427 Obres forestals 6   6
102428 Pràctiques integrades II 6   6
102429 Repoblació forestal 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102430 Dasometria, Inventariat i Mostreig forestal 6 6  
102431 Enginyeria del medi forestal 6 6  
102432 Gestió de la fauna 6 6  
102433 Ordenació forestal i pascicultura 9 9  
102434 Forest i Indústria 9   9
102435 Incendis i Sanitat forestal 9   9
102436 Pràctiques Integrades III 6   6
102437 Silvicultura 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 57 27 30
           
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102440 Planificació territorial i ambiental 9 9  
102441 Política i Legislació forestal 6 6  
102442 Projectes 6 6  
102443 Pràctiques externes 6   6
102444 Treball Final de Grau 12   12
  Optatives 18 12 6
CRÈDITS ECTSTOTALS 57 33 24
           
  Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits) 6    
  A cursar en 4t curs      
       
CRÈDITS ECTSTOTALS 240 120 120

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Menció: Gestió de sistemes naturals Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS / Sem
102470 Conservació i Biodiversitat 6 (2s)
102471 Fusta en la construcció 6 (1s)
102472 Meteorologia aplicada al medi ambient (Anglés) 6 (2s)
102473 Mètodes estadístics i Modelització forestal 6 (1s)
102474 Propagació i Vivers forestals 6 (2s)
102475 Salut dels boscos 6 (1s)
102476 Silvicultura funcional 6 (1s)
     
Menció: Medi ambient i paisatge Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS / Sem
102480 Avaluació i Restauració d'espais degradats 6 (2s)
102481 Ecologia del paisatge i Gestió de l'ús públic 6 (2s)
102482 Enginyeria ambiental 6 (1s)
102483 Gestió ambiental 6 (2s)
102484 Jardineria 6 (1s)
102485 Qualitat de sòls i aigües 6 (2s)
102486 Bio-refineries forestals 6 (1s)
     
1s = Primer semestre; 2s = Segon semestre
 
Al llarg del primer i segon semestre de 4t curs es realitzaran les assignatures optatives de la titulació, fins al total requerit de 24 crèdits ECTS.
Si es cursen els 24 crèdits ECTS d'una mateixa menció, en l'expedient constarà la corresponent menció.